Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algmeen

1.1. Bij twijfel over de interpretatie van onderstaande dient dit kenbaar te worden gemaakt aan Wepps alvorens een overeenkomst wordt gesloten.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Wepps en opdrachtgevers.
1.3. Het accepteren van een aanbieding dan wel overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 - Offertes

2.1. Offertes van Wepps zijn geldig gedurende twee weken na afgifte.
2.2. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2.3. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.4. Wepps zal afgesproken werkzaamheden pas uitvoeren nadat een eventuele aanbetaling is voldaan.
2.5. Bij de samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Wepps tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.
2.6. Voor nabestellingen wordt een nieuwe offerte opgesteld.
2.7. Een offerte of aanbieding leidt pas tot een overeenkomst wanneer deze is ondertekend door zowel de opdrachtgever als Wepps.

Artikel 3 - Technische eisen & documentatie

3.1. Wepps is er niet verantwoordelijk voor dat de programmatuur voldoet aan enige technische eisen, normen en/of voorschriften en/of standaarden zoals bijvoorbeeld W3C standaarden, search engine optimized url's, etc. tenzij anders overeengekomen.
3.2. Alle technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk te worden vermeld.
3.3. Wepps is niet verantwoordelijk voor documentatie ten behoeve van het gebruik van de te leveren of geleverde zaken tenzij anders overeengekomen.
3.4. Wepps verzorgt standaard cross-browser compatibility voor de volgende browsers: Internet Explorer vanaf versie 9 en de meest recente versies van Firefox en Google Chrome, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.5. Wepps verzorgt standaard compatibility met Android versie 4.0 (API level 14) en hoger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.6. Wepps verzorgt standaard compatibility met iOS versie 7 en hoger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 – Elektronische communicatie en bewijs

4.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen opdrachtgever en Wepps (dan wel door opdrachtgever ingeschakelde derden), is Wepps niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Wepps.
4.2. De administratie van Wepps geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 5 - Oplevering

5.1. Wepps is niet verplicht bronbestanden over te dragen aan de opdrachtgever na afronding van het project.
5.2. Wepps zal geproduceerde Android-applicaties onder eigen naam publiceren in de Google Play Store, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.3. Wepps zal geproduceerde iOS-applicaties onder eigen naam publiceren in de Apple App Store, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.4. Als de opdrachtgever er voor kiest applicaties zelf te publiceren, zijn de bijkomende kosten voor de opdrachtgever.
5.5. De hosting van de door Wepps geleverde diensten gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.
5.6. Wepps is niet verantwoordelijk voor de installatie van geleverde software, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 - Garantie

6.1. Wepps staat garant voor dagelijkse backups van programmatuur in ontwikkeling op eigen servers.
6.2. Wepps staat garant dat programmatuur zal voldoen aan de vooraf schriftelijk vastgelegde eisen.
6.3. Wepps staat garant een actief Apple Developer Account te onderhouden voor het publiceren van iOS-Apps.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Wepps is niet aansprakelijk voor verlies of schade van, aan of door programmatuur dan wel door verrichte arbeid wanneer is overeengekomen dat de ontwikkeling van het product plaatsvindt op servers van derden.
7.2. Na ingebruikname van door Wepps geleverde diensten dan wel producten draagt de opdrachtgever zelf de verantwoording hiervoor.
7.3. Indien de opdrachtgevende partij bewust schade aanricht aan door Wepps geleverde diensten dan wel producten zal de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.
7.4. Wepps zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade door overmacht of vertraging in de oplevering van de te leveren producten dan wel in de uitvoering van overeengekomen diensten.

Artikel 8 - Betaling

8.1. Wepps hanteert een aanbetaling van 30% over het geoffreerde bedrag, tenzij anders overeengekomen.
8.2. Wepps hanteert een betalingstermijn van 10 werkdagen na oplevering van de producten of geleverde werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
8.3. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen aan Wepps, dan komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever/licentienemer. In ieder geval is de opdrachtgever 10% van de openstaande som verschuldigd als buiten- gerechtelijke incassokosten. Indien Wepps aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
8.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Wepps en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Wepps onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9 - Overmacht

Onder overmacht voor Wepps wordt tevens begrepen arbeidsongeschiktheid of verhindering van een van haar medewerkers dan wel veroorzaakte schade door derden aan producten en / of servers van Wepps.

Artikel 10 - Rechten en verplichtingen

10.1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met Wepps zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wepps aan derden over te dragen.
10.2. De opdrachtgever is verplicht om Wepps in staat te stellen om problemen omtrent de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Wepps op te lossen. In ieder ander geval behoudt Wepps het recht op de overeengekomen vergoeding voor haar geleverde producten dan wel diensten.
10.3. Wepps behoudt zich het recht om de opdrachtgever te herinneren aan openstaande facturen via de bij Wepps kenbaar gemaakte communicatiemogelijkheden.

Artikel 11 – Vertrouwelijke informatie

11.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Wepps/zijn de door Wepps ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
11.2. Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is Wepps niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Wepps voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
11.3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die de opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Wepps voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Wepps, niet aan derden openbaren.
11.4. Wepps en de opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
11.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2, is Wepps gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Wepps en slechts ter indicatie van de ervaring van Wepps.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1. Wepps behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
12.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Wepps, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Wepps toegestaan. De opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 - Annulering overeenkomst

13.1. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst met Wepps tussentijds opzegt, zal de opdrachtgever niettemin de overeengekomen vergoeding verschuldigd blijven.
13.2. Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Wepps bevoegd de opdracht te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever de helft van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 14 - Geschillen

14.1. De opdrachtgever dient alvorens een overeenkomst wordt gesloten de doorverkoop van een product dat door Wepps is ontwikkeld kenbaar te maken aan Wepps.
14.2. Wanneer een product wordt doorverkocht aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wepps, heeft Wepps het recht een vergoeding te eisen in valuta welke redelijkerwijs in verhouding staat met de opbrengst hiervan.
14.3. Wepps behoudt zich het recht om de door haar ontwikkelde producten dan wel geleverde diensten in een overeenkomst te repliceren en toe te passen voor commerciële doeleinden tenzij anders overeengekomen.
14.4. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.